Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ)

V tomto prohlášení uvádíme, proč a jakým způsobem shromažďujeme a používáme osobní údaje, a jsou zde uvedeny informace o právech jednotlivců.  Jsme oprávněni používat osobní údaje, které nám byly poskytnuty, pro jakékoli účely popsané v tomto prohlášení nebo pro jiné účely uvedené na místě, kde jsou údaje shromažďovány.

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby.  Společnost KMCZ zpracovává osobní údaje pro řadu účelů, přičemž způsob shromažďování, zákonný základ zpracování, způsob použití, možnosti sdělení a doba uchovávání údajů se mohou pro každý účel lišit. 

Osobní údaje zpracovávané naší společností uchováváme pouze po dobu, po kterou jsou považovány za nezbytné k účelu, pro který byly shromážděny (včetně požadavků platných právních předpisů), nebo dle souhlasu, pokud subjekt údajů souhlas vyjádřil.

Více informací o zpracování osobních údajů v KMCZ naleznete v částech tohoto prohlášení, které jsou pro vás relevantní.

Obchodní kontakty

Podnět ke shromažďování osobních údajů o obchodních kontaktech a vkládání těchto osobních údajů do interní databáze KMCZ dává uživatel a tyto údaje zahrnují jméno, název zaměstnavatele, titul, telefon, e-mail a další obchodní kontaktní údaje.   Kromě toho může interní systém KMCZ shromažďovat údaje z e-mailových systémů (jméno odesílatele, jméno příjemce, datum a čas) a kalendářů (jméno organizátora, jméno účastníka, datum a čas) společnosti KMCZ, které se týkají vztahů mezi uživateli KMCZ a kontakty nebo třetími osobami.  

Osobní údaje týkající se obchodních kontaktů mohou být viditelné pro uživatele KMCZ a ti je mohou používat v rámci svých pracovních aktivit v rámci KMCZ.

Osobní údaje o obchodních kontaktech zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů nebo souhlasu, pokud subjekt údajů souhlas vyjádřil.

Dodavatelský řetězec

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v rámci našeho dodavatelského řetězce za účelem řízení vzájemného vztahu, smlouvy, využívání služeb od našich dodavatelů apod.

Je-li zpracování osobních údajů popsané v této části nezbytné ke splnění smlouvy, jíž je subjekt údajů smluvní stranou, je zpracování založeno na smluvním základu.

Je-li zpracování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, jako je splnění daňových povinností nebo nutnost prokázat a doložit využití odborných služeb, bude mít zpracování zákonný základ.

Budou-li osobní údaje zpracovávány za jiným účelem než uvedeným výše, budeme vycházet z oprávněných zájmů (např. využívání služeb, poskytování služeb, správa, řízení a rozvoj naší činnosti, zabezpečení, kvalita a řízení rizik) nebo souhlasu, pokud subjekt údajů takový vyjádřil. 

Uchazeči o zaměstnání

Prostřednictvím našich webových stránek se můžete zaregistrovat jako zájemce o práci v KMCZ nebo se přihlásit na některé z inzerovaných volných míst. Podrobnější informace o procesu náboru nových zaměstnanců a odborných a dalších požadavcích najdete na webových stránkách KMCZ v sekci „Zaměstnáme vás“.

Návštěvníci areálu KMCZ

V areálu společnosti máme zavedena bezpečnostní opatření, včetně kamerových systémů a kontroly přístupu.

Všichni návštěvníci se musí zapsat na vstupní bráně a po krátkou dobu vedeme evidenci návštěv.  Evidence návštěv je bezpečně uložena a je k dispozici pouze v případě potřeby (např. k prošetření určitého incidentu).  V tomto ohledu vycházíme z oprávněného zájmu (zajištění bezpečnosti v rámci areálu).

Webové stránky KMCZ

Návštěvníci našich webových stránek mají obecně kontrolu nad osobními údaji, které s námi sdílejí.  Osobní údaje můžeme v omezeném rozsahu získávat automaticky používáním souborů cookie na našich webových stránkách viz níže.

Kontakt pomocí emailu

Návštěvníci nám mohou z webových stránek poslat e-mail. Jejich sdělení bude obsahovat uživatelské jméno uživatele a jeho e-mailovou adresu, jakož i jakékoli další informace, které si uživatel bude případně přát zahrnout do zprávy.    

Žádáme vás, abyste nám při používání našich webových stránek neposkytovali žádné citlivé informace (např. o rase nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo přesvědčení, členství v odborech, tělesném nebo duševním zdraví, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci, a záznamy z rejstříku trestů); pokud byste se nicméně rozhodli nám z jakéhokoli důvodu poskytnout citlivé informace, pak jejich poskytnutí představuje váš výslovný souhlas s tím, že můžeme takové informace shromažďovat a používat způsobem popsaným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo na místě, kde se rozhodnete tyto informace sdělit.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách se používají cookies a pixelové tagy, které přispívají k efektivnějšímu fungování stránek a zkvalitňují prohlížecí funkce.

Cookie - Jedná se o technologii, která našim webovým stránkám umožňuje ukládat ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče malé množství dat (identifikátory). Tato data pak naše webové stránky používají při vašich dalších návštěvách. Cookies neslouží k zjišťování identity neregistrovaných návštěvníků.

Pokud nechcete, aby webové stránky KMCZ do vašeho počítače ukládaly cookies, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby vás na cookie upozornil. Pak se budete moci v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda cookie přijmete, či nikoli.

Sociální sítě

Prostřednictvím našich webových stránek se můžete zapojit do nejrůznějších blogů, diskusních fór, wiki-webů a dalších sociálních sítí, kde můžete sdílet obsah s ostatními uživateli. KMCZ v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost za to, že vaše osobní údaje, které sdílíte na sociálních sítích, získá, využije nebo zneužije jiný uživatel.

Použití osobních údajů

Pokud nám návštěvník poskytne osobní údaje, budeme je používat pro účely, ke kterým nám byly poskytnuty, jak je uvedeno na místě jejich shromažďování (nebo jak je zřejmé z kontextu shromažďování).  Osobní údaje se zpravidla shromažďují za účelem:

Naše webové stránky neshromažďují ani nekompilují osobní údaje pro účely šíření nebo prodeje externím subjektům pro účely marketingu nebo zasílání zpráv pro třetí osoby.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje budeme sdílet s jinými osobami pouze tehdy, bude-li to právně přípustné.  Při sdílení údajů s jinými osobami uplatňujeme smluvní ujednání a bezpečnostní mechanismy k ochraně údajů a dodržování našich standardů ochrany osobních údajů, důvěrnosti a zabezpečení.

Práva fyzických osob a způsob jejich uplatnění

Osoby mají určitá práva ke svým osobním údajům a správci osobních údajů jsou povinni taková práva dodržovat. 

  1. Přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli.
  2. Změna osobních údajů - Chcete-li aktualizovat osobní údaje, které jste nám poskytli.
  3. Odvolání souhlasu - Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, mají fyzické osoby právo takový souhlas kdykoli odvolat.
  4. Právo omezit nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - Máte právo kdykoli omezit nebo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to z přiměřených důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, pokud zpracování nevyžadují právní předpisy.
  5. Další práva subjektů údajů - fyzické osoby mohou mít i další práva ve vztahu k osobním údajům, které uchováváme, jako je například právo na výmaz a právo na přenositelnost údajů.  

Pokud chcete uplatnit některá z víše uvedených práv, zašlete prosím e-mail na adresu zamestnani@kmcz.cz

Kontakt

Správcem údajů je společnost                       

KYB Manufacturing Czech s.r.o.
U Panasonicu 277, Pardubice 

Společnost nenaplňuje podmínky podle článku 37 Nařízení a není tak povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dotazy

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo ohledně toho, jak a proč zpracováváme osobní údaje, kontaktujte nás na adrese zamestnani@kmcz.cz

Stížnosti

V případě stížnosti zašlete prosím e-mail s podrobnostmi na adresu zamestnani@kmcz.cz Jakékoli stížnosti, které obdržíme, prošetříme a vyjádříme se k nim.

Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz). Další informace o svých právech a způsobu podání stížnosti naleznete na www.uoou.cz.